Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Més serveis

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

Preus especials per contractar assegurances, plans, o serveis mitjançant l’AIBV.
-Salud Familiar: Assegurança d’Assistència Sanitària
-Assegurances de Vida
-Bonus a 3 anys/S.T.A.F
-Jubilació: Plans d’Ocupació, P.P.S.E.
-Prejubilacions, Reestructuració de plantilles, EROs.
-Plans de Pensions, PPA, PIAS...
-Assegurances d’empresa
Etc.

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen de l’assegurança, producte o servei sol•licitat.
Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I DINAMITZACIÓ D’ASSOCIACIONS DE POLÍGONS INDUSTRIALS.
Objectiu: Elaboració d’un Pla d’actuació de la futura entitat o de l’entitat ja existent d’acord amb els resultats de la prediagnosi realitzada.
Descripció: Obtenir una radiografia clara sobre les necessitats de les empreses ubicades en el polígon industrial i copsar alhora quin tipus d’associació es vol i amb quins objectius, a la vegada que es difon la futura associació. Dirigit tant a Ajuntaments com a empresaris que vulguin millorar la situació i serveis del polígon.


ASSESSORAMENT I PLA ESTRATÉGIC I GESTIÓ INTEGRAL DE L’ASSOCIACIÓ
Objectiu: Dissenyar un pla estratègic per a l’associació d’acord amb les característiques de les empreses el seu entorn alhora de poder facilitar un servei de gestió integral a l’associació del polígon industrial.
Descripció: Desenvolupament de diverses accions: suport als òrgans de govern de l’entitat, Comunicació entre associats,gestió de la web,augmentar el número d’associats, administració, mitjans de comunicació, finançament, i d’altres.


ASSESSORAMENT COL·LECTIU EN PROCESSOS ASSOCIATIUS
Objectiu: Informar, orientar, assessorar tècnicament als col·lectius d’empresaris interessats en portar a terme un procés associatiu, i ajudar-los fins la constitució de la mateixa.
Descripció: Assessorament i disseny del pla d’actuació de la futura entitat.


CONSULTORIA I ASSESSORIA JURÍDICA.
Objectiu: Donar resposta a les consultes que per la seva temàtica afectin a les empreses ubicades en els polígons industrials. 
Descripció: Al·legacions al planejaments urbanístics, informes tècnics o dictàmens jurídics, etc.


ESTUDIS I DIAGNOSIS. ESTUDIS DE MILLORES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS
Objectiu: Analitzar la situació actual dels polígons industrials des de diverses òptiques, estat de manteniment, mobilitat, gestió infraestructures, serveis i d’altres.
Descripció: El treball es desenvolupa recopilant informació mitjançant entrevistes personalitzades amb els principals agents que intervenen en el polígon i posterior treball de camp en tots i cadascuns dels polígons per acabar identificant les incidències observades i fent una proposta de millora a la mateixa. Els destinataris podran ser empreses del sector, cambres de comerç administracions en general,etc.


ESTUDIS SOBRE POLÍGONS INDUSTRIALS
Objectiu: Elaboració d’estudis sobre polígons industrials que ajudin a la reflexió respecte a quina és la situació actual dels mateixos des de diversos punts de vista: jurídic (models de gestió, competències sobre serveis i infraestructures), econòmic (anàlisi sobre els costos de manteniment, l’esforç fiscal de les empreses ubicades en els polígons), urbanístics (usos d’activitat, ocupació i edificabilitat) o els potencials de futur dels polígons industrials en una determinada zona.
Descripció: Els estudis es poden concretar sobre un determinat polígon industrial d’un determinat municipi o sobre tot el territori en general. Els destinataris podran ser empreses del sector, cambres de comerç, diputacions, administracions en general, etc.


PREDIAGNOSI SOBRE LES NECESSITATS EN ELS POLÍGONS INDUSTRIALS
Objectiu: Avaluar de primera mà la situació del polígon industrial des de diversos aspectes: estat de conservació, situació urbanística, nivell de subministraments energètics, telecomunicacions, mobilitat, seguretat, residus.
Descripció: El servei consta d’una visita i entrevista, s’avaluaran les necessitats dels polígons industrials i es detectaran les seves potencialitats.


CREACIÓ DEL CATÀLEG D’EMPRESES DEL POLÍGON INDUSTRIAL 
Objectiu: Elaborar una base de dades del polígon industrial amb les dades principals de les empreses del polígon industrial i la seva ubicació en el plànol del polígon industrial, així com els sectors d’activitat.
Descripció: Elaboració d’un cens del polígon mitjançant suport paper o digital, i compromís d’actualització anual.

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen del servei sol•licitat.
Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Laborals: Negociació col·lectiva, conflictes col·lectius, EROS, acomiadaments, sancions, inspeccions, judicis, accidents, incapacitats...
Mercantils: Constitució de societats i acompanyem a les mateixes durant la seva vida. Successions empresarials.
Administratives: Interlocució amb les administracions, interposició de recursos contenciós-administratius,
Civils: Morositat, procediments monitoris i canviaris, litigis civils i contractuals de tota mena
Mediambientals: Llicències ambientals, fums, sorolls, Ducas, cànon de l’aigua...
Urbanístiques: Intervenció en PAUs, Plans de Millora, i Plans Parcials, impugnacions de normativa urbanística, llicències urbanístiques, etc.
Penals: Responsabilitat penal de les empreses.

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen del servei sol•licitat.
Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

A. - Assessorament comptable, confecció de nòmines, serveis de gestoria, confecció d’impostos

B. - Assessorament tributari recurrent o puntual, assessorament empresarial en operacions de reestructuració, compra- venda empresarial, fiscalitat en operacions immobiliàries, assistència i assessorament en procediments tributaris, de inspecció, de gestió i recaptació, auditories fiscals, assessorament a persones físiques: planificacions patrimonials, operacions especials, successions i donacions. Els interessats poden contactar amb nosaltres via telemàtica o concertar una cita a les nostres dependències.

C. - Auditoria Financera.

 

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen del servei sol•licitat.

Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

 

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74

 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

1. - Negociació a la contractació energètica (llum / gas).
2. - Auditories Energètiques en la Indústria.
3. - Implantació de sistemes de gestió energètica.
4. - Implantació Normativa EN 16.000.

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen del servei sol•licitat.
Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Assessorament en l’adaptació a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter personal.

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen del servei sol•licitat.
Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Serveis de Selecció de Personal per perfils tècnics, quadres mitjans i directius, plans de recol·locació individuals i grupals.

Elaboració juntament amb l’empresa del pla de comunicació en processos de reestructuració i plans d’acompanyament, assessorament als treballadors acomiadats per la seva reincorporació al mercat de treball. Elaboració de Plans d’Igualtat.

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen del servei sol•licitat.
Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

1. - Assessorament en sistemes d’informació, actuant com una direcció d’informàtica d’alt nivell a temps parcial (plans de millora dels sistemes, auditoria dels sistemes existents, selecció de proveïdors de hardware i de software)

2. - Negociació de contractacions de comunicacions (veu fixa, movil i dades), Servei integral de visibilitat a l’empresa a Internet duent a terme el registre i manteniment del domini i desenvolupament web a un cost assequible, oferint també serveis d’allotjament i correu electrònic.

3. - Informatització de sistemes de gestió. Programes de gestió. Diagnòstic de sistemes de gestió informàtic. I programes informàtics per millorar els processos productius: anàlisis de processos, càlcul de temps, equilibrat de línies, gestió de les instruccions de feina, gestió de recursos, anàlisis d’eficiència...

4. - Sistemes de Seguretat, Sistemes de back up, sistemes de red i servidors.

5. - Aplicacions o projectes web, intranets, portats corporatius, e-commerce, facturació electrònica, firma digital, gestió documental, ERP.

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen del servei sol•licitat.
Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Activitat Tècnica: Disseny, aplicació i coordinació de plans i programes d’actuació preventiva, Avaluació Inicial i continuada dels factors de risc per la seguretat i la salut, que poden afectar als treballadors, planificació de mesures preventives, planificació de les emergències, Investigació i Anàlisis d’Accidents i malalties professionals amb baixa, estudis de sinistralitat, etc.

Vigilància de la Salut: Participació en la organització general de la prevenció del l’empresa, estudis de riscos específics i proposta d’actuacions preventives, controls mèdics, etc.

Activitats Formatives: Qualsevol curs de prevenció de riscos laborals (general o específic)

PREU/COST DEL SERVEI

Depenen del servei sol•licitat.
Demanar reunió o pressupost a l’enllaç següent.

ENLLAÇ PER SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

/ca/contactar/formulari-de-contacte/74