Assessoria

L’AIBV ofereix servei gratuït en consultes jurídiques en general en l´àmbit: jurídic, laboral, mercantil, fiscal administratiu, urbanístic… i manté informat en tot moment als seus Associats sobre les novetats jurídiques publicades en els organismes oficials (DOGC; BOE….).

Carles Rico Avendaño

Advocat

d.rico@rraadvocats.com
663 73 66 43

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, promoció 1981. Cursos i seminaris de Dret Laboral. Membre de la Comissió Laboral de Foment del Treball. Centre d'Estudis Tributaris i Financers (1985). Conciliador del Tribunal Laboral de Catalunya. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 1983. Secretari General de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, adscrita a Foment del Treball. Idiomes: català, castellà i francès.
 
La seva activitat professional es centra en el Dret Laboral des de l'àmbit empresarial. Assesora i defensa els interessos tant de companyies nacionals com multinacionals. Dirigeix i assumeix l'estratègia en la negociació de convenis col·lectius i expedients de regulació d'ocupació, ostentant la direcció lletrada en els procediments que es segueixen davant la Jurisdicció Social, en totes les matèries (conflictes col·lectius, acomiadaments, sancions, classificació professional, reclamacions de quantitat, recàrrecs de prestacions i altres de Seguretat Social), i en totes les instàncies, fins i tot davant del Tribunal Constitucional.

Demián Pau Tabbia Sammartino

Advocat

d.tabbia@rraadvocats.com
663 73 66 43

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, promoció 2001. Master en Dret de l'Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, promoció 2002. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 2002. Secretari General Adjunt de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, adscrita a Foment del Treball, des de l'any 2002. Conciliador i Mediador del Tribunal Laboral de Catalunya des de l’any 2013. Idiomes: català, castellà, anglès i italià.

La seva activitat professional es centra en l'àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social, assumint la direcció lletrada de nombrosos procediments d'acomiadament, salarials, sancions, modificació de condicions laborals, d'incapacitat permanent, accidents, danys, inspecció de treball, negociació i gestió d’expedients de regulació d’ocupació. Compta també amb una dilatada experiència en l’àmbit de Dret Civil (impagats, desnonaments i contractació) i així com intervé, també, en àrees de Dret Local, concretament assumptes relacionats amb l'Hisenda de les Administracions Locals (impostos, taxes i contribucions especials) i de Dret urbanístic, en matèria de llicències, planejament urbanístic, execució de polígons d'actuació urbanística, elaboració de projectes de reparcel·lació i els corresponents procediments que es deriven d'aquestes matèries seguits davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Eva Llorens Rabaneda

Advocada

e.llorens@rraadvocats.com
935440180

Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), promoció 2019. Màster d'accés a l'advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), promoció 2021. Col·legiada en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona en 2023. Secretària General Adjunta de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, adscrita a Foment del Treball. Idiomes: català, castellà, anglès i italià.

La seva activitat professional se centra en l'àmbit del Dret Laboral i Civil, assessorant i defensant els interessos de les persones i empreses d'una manera professional i exigent. Persona proactiva, dinàmica i amb orientació a oferir el millor servei possible tenint en compte tots els mitjans i eines de les quals es disposa per a aconseguir el millor resultat amb eficàcia i eficiència.